OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

"GDPR"

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Iveta Sujová
Nad kotlom 16
963 01 Krupina
DIČ: 1029416168
Tel. kontakt: +421/905114162

Fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, zapísaná na štatistickom úrade.

NIE JE PLATITEĽOM DPH!

(ďalej ako "správca")

Fyzická osoba je správcom osobných údajov podľa definície nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

(ďalej ako "GDPR")

2. ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Osobné údaje sú spracovávané korektne, zákonným spôsobom a pre konkrétne vyjadrené účely.
• Poskytnuté osobné údaje musia byť presné a pravdivé.
• Osobné údaje sú spracovávané po dobu určitú a vo vzťahu ku konkrétnemu účelu spracovania.
• Spracovanie osobných údajov je zabezpečené primerane adekvátnym spôsobom k ich účelu spracovania.
• O spracovaní osobných údajov informujeme jednoducho a zrozumiteľne.
• Osobným údajom sa rozumie: Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu ako aj číslo bankového účtu.

3. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Osobné údaje sú spracovávané manuálne na základe výlučných potrieb podnikateľa.
• Osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám len na základe udelenia súhlasu dotknutej osoby a pre skutočnosti zlúčiteľné pre chod uzavretej objednávky, prípadne zmluvného plnenia.
• Osobné údaje neposkytujeme žiadnym reklamným ani marketingovým spoločnostiam.

4. PRÁVA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Právo na prístup k osobným údajom:
Správca na základe žiadosti osoby ktorej sa informácie týkajú, vydá stanovisko o osobných údajoch či sú evidované a ako sú spracovávané.

• Právo na opravu osobných údajov:
Správca je povinný bezodkladne opraviť nepresné a neúplné informácie alebo osobné údaje pri ktorých prišlo k viditeľnému pochybeniu.

• Právo na výmaz osobných údajov:
Správca je povinný bezodkladne zmazať osobné údaje osoby ktorá o to požiada alebo nie sú potrebné pre ďalšie účely.
Správca nemôže zmazať osobné údaje ktoré podliehajú spracovaniu na základe zákona, daňovej evidencie, fakturácie, vedenia pohľadávok, evidencii zmlúv a pod.

• Právo na podanie sťažnosti:
Každá fyzická osoba, prípadne spoločnosť má právo podať sťažnosť v prípade podozrenia, že v prípade správcu došlo k porušeniu bezpečnosti ochrany osobných údajov. Podať sťažnosť je možné na dozorovom orgáne: ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.
www.uoou.sk

5. ZÁVER

Tieto zásady o ochrane osobných údajov sú platné od 1.1.2022 a sú zverejnené na internetovej stránke: www.starlineband.sk